Pojištění pozemku může být důležité pro ochranu majetku v případě různých nečekaných událostí. Existuje několik možností, jak pojistit pozemek. Zde jsou některé z nich:

  1. Pojištění majetku: Toto pojištění kryje fyzické škody na pozemku v důsledku různých událostí, jako jsou požáry, povodně, zemětřesení nebo vandalství. Může zahrnovat jak ztrátu hodnoty pozemku, tak i náklady na obnovu.
  2. Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění chrání majitele pozemku v případě, že někdo utrpí úraz nebo škodu na majetku na pozemku a začne uplatňovat nároky na náhradu škody.
  3. Pojištění proti živelním událostem: Pokud žijete v oblasti náchylné k určitým živelním událostem, jako jsou povodně nebo zemětřesení, můžete zvážit speciální pojištění na tyto události. Standardní pojištění nemusí tyto události automaticky pokrývat.
  4. Pojištění proti právním nárokům: Pokud máte na svém pozemku postavení stavbu, například chatu nebo sklad, můžete zvážit pojištění odpovědnosti za škody způsobené touto stavbou na jiném majetku nebo osobách.

Porovnejte pojištění pozemku nebo stavby nezávazně, abyste zjistili, jaké jsou možnosti základního pojištění a připojištění, a jaký druh pojištění je pro vás nejvhodnější. Kalkulačka k vyzkoušení nezávazně

Stavba je obecně chápána jako proces vytváření nebo budování něčeho, zejména v kontextu nemovitostí. Jedná se o konstrukci nebo postavení budov, domů, silnic, mostů nebo jiných infrastrukturních prvků. Když mluvíme o pojistění stavby, obvykle máme na mysli zajištění finanční ochrany v případě škod na samotné stavbě nebo v jejím okolí.

Pojistit stavbu bez kolaudace může být komplikovanější, protože kolaudace obvykle slouží jako potvrzení o tom, že stavba byla dokončena v souladu s platnými stavebními předpisy a je bezpečná k obývání nebo používání. Některé pojišťovny mohou vyžadovat kolaudační rozhodnutí jako součást podmínek pro poskytnutí pojištění.

Pokud však potřebujete pojistit nedokončenou nebo bezkolaudační stavbu, můžete se setkat s následujícími možnostmi:

  1. Stavební pojištění (Builder’s Risk Insurance): Toto pojištění poskytuje krytí pro fyzické škody na stavbě v průběhu stavebního procesu. Pokrývá rizika, jako jsou požáry, vandalismus, krádeže a další události, které by mohly poškodit nebo zničit stavbu.
  2. Pojištění odpovědnosti za staveniště: Toto pojištění chrání majitele staveniště v případě, že někdo utrpí úraz nebo škodu na majetku na staveništi a uplatní nárok na náhradu škody.
  3. Stavba dokončení (Completion Bond): Toto je pojistka, která může být uzavřena mezi vlastníkem stavby a stavební firmou. Zajišťuje, že stavba bude dokončena, i kdyby stavební firma nemohla dokončit své závazky.

Kalkulačka k vyzkoušení nezávazně – stavba